Mostrar feed RSS

jduranmaster

  1. BOOTLEG GAMES REVIEW (PARTE-LII): Aladdin III (Hummer Team) (Unl) (NES)

  2. BOOTLEG GAMES REVIEW (PARTE-LI): Pocohontos (風中奇緣) (Unl) (Famicom)

  3. BOOTLEG GAMES REVIEW (PARTE-L): SUPER CONTRA 8 (超级战魂) (Unl) (NES)