Mostrar feed RSS

jduranmaster

  1. BOOTLEG GAMES REVIEW (PARTE-CXLIX): TEKKEN 2 (Unl) (SUPER NINTENDO)

  2. BOOTLEG GAMES REVIEW (PARTE-CXLVII): BOLLYWOOD 2003 (Unl) (FAMICOM)

  3. BOOTLEG GAMES REVIEW (PARTE-CXLVI): METROID (Xian Dan Chao Ren / Ultraman)